EMAS a enviromentálny managment

EMAS Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Naša spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o. berie snahu o environmentálny management veľmi zodpovedne, preto naše procesy v oblasti ochrany životného prostredia riadime podľa platných environmentálnych legislatívnych požiadaviek, ako aj dlhodobo zavedeným systémom environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.

V snahe sústavne zlepšovať svoje environmentálne správanie sa spoločnosť rozhodla implementovať požiadavky schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) ako ďalší krok v oblasti riadenia environmentálnych vplyvov  pri výkone svojej činnosti.

Táto naša snaha bola potvrdená Slovenskou agentúrou životného prostredia na začiatku roka 2024, kedy sme stali súčasťou európskej Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Viac sa môžete dočítať v našom environmentálnom vyhlásení:

Osvedčenie EMAS     Environmentálne vyhlásenie

 

Náš environmentálny management je založený na politike ochrany životného prostredia, ku ktorému sme sa zaviazali:

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči životnému prostrediu. Snažíme sa o zachovanie zdrojov pri používaní energií, prvotných materiálov a plôch v poskytovaní služieb a výkonov. Pomáhame znižovať emisie a redukovať odpady.

Sme zaviazaní ku kontinuálnemu a udržateľnému vývoju a vylepšovaniu našich výkonov v oblasti environmentálneho managementu a snažíme sa o inovatívnu obchodnú politiku v integrácii s ekologickou a ekonomickou efektivitou. 

Chceme, aby naši zákazníci, klienti a obchodní partneri porozumeli našej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia a podávali svoje pozitívne skúsenosti ďalej.

Dodržiavame všetky relevantné zákony a nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia – toto je našim hlavným princípom. Naši výkonní zamestnanci majú veľký podiel zodpovednosti na dodržiavaní všetkých zásad ochrany životného prostredia a čelia neustálej výzve meniacich sa požiadaviek .

Snaha, ktorú vyvíjame pri dodržiavaní prijatých environmentálnych cieľov je príspevkom k nákladovo-efektívnemu rozvoju našej organizácie.

Snažíme sa čo najviac, ekonomicky primeranej a kontrolovateľnej miere – vyhýbať alebo minimalizovať rozvoj obchodných aktivít s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Chceme, aby zamestnanci STRABAG Property and Facility Services zaujali proaktívny postoj k ochrane životného prostredia. Jeden zo spôsobov na splnenie tohto cieľa je zvyšovanie ich vedomostí cez informovanosť a tréningy.

Udržiavame otvorenú komunikáciu s našimi zákazníkmi, verejnými orgánmi a verejnosťou ohľadne otázok ochrany životného prostredia v súvislosti s našou organizáciou. Naliehame na našich obchodných partnerov, aby dodržiavali rovnaké environmentálne štandardy a zaujali aktívny prístup k zachovaniu životného prostredia.