Zažite kvalitu

Zažite kvalitu a výkon

STRABAG Property and Facility Services patrí k najúspešnejším poskytovateľom služieb spojených s nehnuteľnosťami v Európe. Za týmto úspechom stojí firemná filozofia zameraná na vysoké výkonnostné a kvalitatívne ukazovatele ako aj stále rastúce výzvy od zákazníkov.

Zameriavame sa na našich klientov, na ich potreby, špecifickú situáciu a očakávania efektívnych a finančne optimalizovaných riešení, ktoré poskytuje náš profesionálny property a facility management.

Management kvality

tajomstvo nášho úspechu

STRABAG Property and Facility Services má implementovaný celkový, procesne orientovaný systém management kvality na zabezpečenie riadenia a vylepšovania kvality služieb v záujme zákazníkov.
Zmluvy s našimi klientmi sú výsledkom merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré je možné kontrolovať akonáhle je služba dodaná. Sme držiteľmi všetkých relevantných certifikátov na trhu facility managementu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 50001:2018.

certifikaty_01

Enviromentálny management

Náš environmentálny management je založený na politike ochrany životného prostredia, ku ktorému sme sa zaviazali:

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči životnému prostrediu. Snažíme sa o zachovanie zdrojov pri používaní energií, prvotných materiálov a plôch v poskytovaní služieb a výkonov. Pomáhame znižovať emisie a redukovať odpady.

Sme zaviazaní ku kontinuálnemu a udržateľnému vývoju a vylepšovaniu našich výkonov v oblasti environmentálneho managementu a snažíme sa o inovatívnu obchodnú politiku v integrácii s ekologickou a ekonomickou efektivitou. 

Chceme, aby naši zákazníci, klienti a obchodní partneri porozumeli našej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia a podávali svoje pozitívne skúsenosti ďalej.

Dodržiavame všetky relevantné zákony a nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia – toto je našim hlavným princípom. Naši výkonní zamestnanci majú veľký podiel zodpovednosti na dodržiavaní všetkých zásad ochrany životného prostredia a čelia neustálej výzve meniacich sa požiadaviek .

Snaha, ktorú vyvíjame pri dodržiavaní prijatých environmentálnych cieľov je príspevkom k nákladovo-efektívnemu rozvoju našej organizácie.

Snažíme sa čo najviac, ekonomicky primeranej a kontrolovateľnej miere – vyhýbať alebo minimalizovať rozvoj obchodných aktivít s negatívnym dopadom na životné prostredie.

Chceme, aby zamestnanci STRABAG Property and Facility Services zaujali proaktívny postoj k ochrane životného prostredia. Jeden zo spôsobov na splnenie tohto cieľa je zvyšovanie ich vedomostí cez informovanosť a tréningy.

Udržiavame otvorenú komunikáciu s našimi zákazníkmi, verejnými orgánmi a verejnosťou ohľadne otázok ochrany životného prostredia v súvislosti s našou organizáciou. Naliehame na našich obchodných partnerov, aby dodržiavali rovnaké environmentálne štandardy a zaujali aktívny prístup k zachovaniu životného prostredia.